مراکز ویژه خانمها

مراکز ویژه خانمها

این موسسه جهت درمان و بازتوانی بیماران اعتیاد  خانم اقدام به راه اندازی مرکز اقامتی زنان (کمپ بانوان) و همچنین مرکز اجتماع درمان مدار TC زنان نموده است که در نوع خود بی نظیر می باشندو در یکی از بهترین مناطق شهر شیراز هستند.