موسسه آوای مهرآفرین

موسسه آوای مهرآفرین

موسسه آوای مهرآفرین با شماره ثبت 2172 و شناسه ملی   10530497154 تحت نظارت سازمان بهزیستی دارای پروانه تاسیس به شماره926/12/46347 و پروانه فعالیت شماره926/92/20389 و شناسه واحد 159800 دارای تاییدیه اداره بهداشت و تاییدیه ایمنی مرکز  از سازمان آتش نشانی و تاییدیه اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی با دارا بودن کادر درمانی و فضاهای مجهز در سطح شهر شیراز مشغول به فعالیت می باشد