اهداف مرکز

موسسه آوای مهرآفرین

امتیاز 4.9 /5 از 421 رای

دارای پروانه تاسیس به شماره926/12/46347 و پروانه فعالیت شماره 926/92/20389 و شناسه واحد 159800 دارای تاییدیه اداره بهداشت و تاییدیه ایمنی مرکزاز سازمان آتش نشانی و تاییدیه اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی با دارا بودن کادر درمانی و فضاهای مجهز در سطح شهر شیراز مشغول به فعالیت می باشد