موسسه آوای مهرآفرین

دارای پروانه تاسیس به شماره926/12/46347 و پروانه فعالیت شماره 926/92/20389 و شناسه واحد 159800 دارای تاییدیه اداره بهداشت و تاییدیه ایمنی مرکزاز

ادامه مطلب

خدمات پس از خروج

مدیریت مرکز جهت تسهیل در روند بهبودی پایدار افراد،اقداماتی را در زمینه اشتغالزایی و آموزش بهبودیافتگان در نظر گرفته است به نحوی که کلیه افراد ترخیص

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

نهادهای ارجاع دهنده

کلیه بستگان درجه 1 افراد دارای کارت عضویت خانه کارگر ،افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی،افراد دارای معرفی نامه از اداره پیشگیری

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

تصویر

ادامه مطلب